Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosuđe i potrošače) poverila je Konzorcijumu od 9 institucija iz Slovenije i Srbije da sprovedu trigodišnji projekat (2019-2022) pod nazivom: “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma kroz zapošljavanje – slučaj Slovenije i Srbije„ (br. 848948).

Glavni ciljevi su bili:

Opšti cilj:

Borba protiv diskriminacije Roma sa akcentom na tržište rada i na taj način doprineti integraciji Roma u šire društvo u Sloveniji i Srbiji.

Specifični ciljevi:

 1. Istražiti razloge i metode diskriminacije Roma u vezi sa zapošljavanjem od strane poslodavca na jednoj strani i i stavove Roma u vezi sa tim pitanjem sa druge strane;
 2. Istraživanje i analiza ostalih pitanja koja otežavaju zapošljavanje Roma (sa posebnim fokusom na Romkinje i mlade);
 3. Podizanje svesti poslodavca, Roma, JLS i drugih zainteresovanih strana koji rade na socijalnoj inkluziji Roma i šire javnosti, o važnosti borbe protiv diskriminacije Roma u procesu zapošljavanja;
 4. Predlozi za poboljšanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta zainteresovanih strana koje imaju uticaja na socijalnu uključenost Roma;
 5. Izraditi odgovarajuće preporuke za prepoznate ciljne grupe i predloge za unapređenje instrumenata koji se odnose na obrazovanje, stručno osposobljavanje i zapošljavanje u okviru održivog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou i
 6. Razmenjivati i deliti dobre prakse i iskustva između zainteresovanih strana u Srbiji i Sloveniji (na nacionalnom i međunarodnom nivou) i širiti dobre prakse u regionu Zapadnog Balkana i Evropi.

Ciljne grupe projekta su bile:

 1. Romi koji se zapošljavaju, sa akcentom na žene i mlade (starije od 18 godina);
 2. Kulturne, profesionalne i slične romske organizacije;
 3. Romi članovi lokalnih saveta (u Sloveniji) i romski koordinatori (u Srbiji);
 4. Direktor i relevantno osoblje u javnim i privatnim preduzećima;
 5. JLS i drugi ključni akteri i eksperti koji utiču na socijalnu uključenost Roma;
 6. Vladina i parlamentarna tela, agencije i službe koje se bave efektima integracije Roma i
 7. Šira javnost sa akcentom na lokalne zajednice u kojima su nastanjeni Romi.