Glavne projektne aktivnosti su bile:

ZAPROM istraživačke aktivnosti

 • Izrada dve nacionalne baze podataka;
 • Realizacija dubinskih intervjua (ukupno 90 intervjua);
 • Priprema 2 nacionalna izveštaja i 1 zajednički ekspertski izveštaj i
 • Objavljivanje 4 stručna članka u stručnim časopisima.

ZAPROM aktivnosti – obuke i podizanje svesti

 • Organizacija 2 radionice  „Diskriminacija me neće sprečiti da pronađem posao“ (za Rome sa akcentom na Romkinje i mlade);
 • Organizacija 2 seminara „Da li sam svestan diskriminatornog ponašanja u procesu zapošljavanja novih kolega?“ (za direktore i zaposlene u kadrovskim službama javnih i privatnih preduzeća) i
 • Organizacija 2 seminara „Kako mogu pomoći Romima da poboljšaju svoju zapošljivost“ (za lokalne ključne aktere i eksperte koji se bave inkluzijom Roma).

ZAPROM priprema predloga i preporuka

 • Izrada 2 metodologije/modela dobrih praksi za inkluziju Roma;
 • Izrada 2 strategije zapošljavanja Roma kao dopunu Povelje o raznolikosti;
 • Izrada projektnih preporuka;
 • Organizacija ekspertskog okruglog stola o mogućnostima zapošljavanja Roma.

ZAPROM širenje rezultata projekta i stručnog znanja

 • Priprema letka, web stranice i širenje informacija na društvenim medijima/mrežama;
 • Priprema 4 biltena o projektu;
 • Redovna komunikacija sa medijima;
 • Organizacija završne konferencije projekta i
 • Objavljivanje stručne publikacije projekta.

Očekivani rezultati projekta

 • Osnaživanje pripadnika romske zajednice, posebno žena i mladih, da pristupe tržištu rada i povećaju stopu zaposlenosti i na taj način dugoročno poboljšaju svoj socijalno-ekonomski status.
 • Smanjivanje stereotipa o Romima među direktorima i osobljem u javnim i privatnim preduzećima, u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje Roma, posebno žena i mladih.
 • Osnaženi ljudski i institucionalni kapaciteti lokalnih ključnih aktera i eksperata koji se bave pitanjem inkluzije Roma.
 • Poboljšani nacionalni i lokalni instrumenti i programi posvećeni zapošljavanju, obrazovanju, zdravlju i funkcionisanju lokalne zajednice, sa predlozima koji se tiču sprecifičnih potreba Roma, posebno njihovih mogućnosti zapošljavanja.
 • Pripremljeni praktični primeri za sprovođenje Povelje raznolikosti u Sloveniji i njenu promociju u Srbiji.
 • Povećati svest većinskog stanovništva o preprekama, koje proizilaze iz diskriminacije i drugih razloga, sa kojima se Romi suočavaju prilikom zapošljavanja.
 • Razvijeni modeli dobre prakse koji će osigurati održivost rezultata projekta i koji bi se mogli primeniti u drugim zemljama Zapadnog Balkana i EU sa sličnim okolnostima.