Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike) je zaupala konzorciju devetih institucij iz Slovenije in Srbije izvedbo triletnega projekta (2019–2022) z naslovom ˝Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije˝ (št .: 848948).

Glavni cilji so bili:

Splošni cilj:

boriti se z diskriminacijo Romov s poudarkom na trgu dela in s tem prispevati k vključevanju Romov v najširšo družbo v Sloveniji in Srbiji.

Specifični cilji:

 1. raziskati razloge in metode diskriminacije Romov v procesu zaposlovanja tako na strani delodajalcev kot tudi romske skupnosti,
 2. raziskovati in analizirati tudi druga vprašanja, ki ovirajo zaposlovanje Romov še posebej romskih žensk in mladih,
 3. ozaveščati delodajalce, Rome in druge deležnike, ki delujejo na področju socialne vključenosti Romov, ter širšo javnost o vprašanjih diskriminacije Romov v procesu zaposlovanja,
 4. predlagati izboljšave na področju človeških in institucionalnih zmogljivosti zainteresiranih strani, ki delajo na področju socialnega vključevanja Romov,
 5. pripraviti ustrezna priporočila za projektne ciljne skupine in predloge za izboljšanje instrumentov za izobraževanje, poklicno usposabljanje in zaposlovanje v okviru trajnostnega razvoja na nacionalni in lokalni ravni ter
 6. izmenjava dobrih praks in izkušenj med zainteresiranimi stranmi v Srbiji in Sloveniji (na nacionalni in mednarodni ravni) ter širjenje najboljših praks v regiji Zahodnega Balkana in Evrope.

Ciljne skupine projekta so bile:

 1. zaposljivi Romi s poudarkom na ženskah in mladini (nad 18 let),
 2. kulturne, strokovne in podobne romske organizacije,
 3. romski člani občinskih svetov (v Sloveniji) in romski koordinatorji (v Srbiji),
 4. izvršni direktor in osebje v kadrovskih službah javnih in zasebnih podjetij,
 5. občine in druge zainteresirane strani ter strokovnjaki, ki delujejo na področju socialnega vključevanja Romov,
 6. vladni in parlamentarni organi, agencije in službe, ki se ukvarjajo z integracijo Romov in
 7. splošna javnost s poudarkom na lokalnih skupnostih, v katerih prebivajo Romi.