Slovenija

  • ISCOMET Instituto pala etnikane thaj regionalne studije, Maribor (koordinatori projektosko),
  • ZavodI pala kultura thaj sićope, Črnomelj,
  • Rromano amalipe Slovenija, Murska Sobota,
  • Ministeriumo pala sićope, džanglipe thaj sporto Republikako Slovenijako, Ljubljana.

Srbija

  • Instituti pala amalikano sićope, Beograd
  • YUROM Centar, Niš
  • Maškar pala rodipe etnicitoneno, Beograd,
  • Amalipe lokalne ombucmanengo Srbijako, Bačka Topola,
  • Edukativno maškar e Rromengo, Subotica